M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¾-Pô-Lô¾ü


2006.09.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
england-protest-wenjia-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üZï-V¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶m-T-qºô-h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Ç+zÅ-h‚Ûm-»Þ¾-mP-zTº-zŸÝGÅ-zôh-¼ÛGÅ-hP.ü zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-n¤Å-mÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-zºÛ-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-DÞ¾-HÛ-zôh-¼ÛGÅ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-zÇem-º²Ûm-zŤ-ºwï¾-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

germany-protest-wenjia-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üZï-V¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶m-T-qºô-»ô-¼ôz-ˆÛ-M¾-Dz-ºW¼-¤ï-mÛ-¼Þ-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Ç+zÅ-IôP-Eï¼-Ȥ-zÞG-DÞ¾-hÝ-zTº-zŸÝGÅ-zôh-¼ÛGÅ-hP.ü zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-n¤Å-mÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
པེ་ཅིན་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཅིག་ནང་གཞུང་གི་བཀག་སྡོམ་སྲིད་ཇུས་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎