z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛÅ-hôm-±m-zTß-zhÝm-¾-PôÅ-¾ïm-¤ïh-qºÛ-Pô-Lô¾-‚Åü


2007.05.23

17-point-protest-ny-200.gif
q¼-hzP-mÛºÞ-»ô¼;-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-GŸôm-mÝü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-hP-M-mG-GÛ-hz¼-IôÅ-¤fÞm-hôm-±m- 17 zŸG-mÅ-¤Û-¾ô- 56 ºDôï¼-zºÛ-hÝÅ-±ïÅ-ZÛm-mÛºÞ-»ô¼;-hP-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ŸÛ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Ço-±ôGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-hïºÛ-fh- Å-GmÅ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-G®ô-±ï-hzP-¤Gôm-qô-¾GÅ-hP-ü l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-zTÅ-¾-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

protest-in-mysore-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¾ô- 1951 ¹-z- 5 ±ïÅ- 23 ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z®m-ÁÝGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-zôh-hP-M-mG-hz¼-IôÅ-¤fÞm-hôm-±m-zTß-zhÝm-¾-¤±m-dGÅ-ºGôh-hÝ-zTßG-mÅ-¤Û-¾ô- 56 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-HÛ-ZÛm-¤ô¼- M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤Û-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-zôh-¤-n¤Å-mÅ-IôÅ-¤fÞm-hï-¾-PôÅ-¾ïm¤-¤ïh-qºÛ-¤±ôm-‚ïh-hÝ-¤ï-ÅÞ¼-IôP-Eï¼-mP-ŸÛ-zºÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-zMãh-Pô-Lô¾-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hz¼-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎