¯-½ÀâP-ÇKô¤-Oæz-ÇÀôz-hqôm-¼×¤-hï¶ü


2007.05.23

baba-ramdev-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-M-G¼-hP-º²¤-JÀÛP-mP-»ôPÅ-ÅÞ-IGÅ-qºÛ-¯-½ÀâP-ÇKô¤-Oæz-¾ÞÅ-¯¾-HÛ-ÇÀôz-hqôm-z-z-¼×¤-hï¶-IôP-Eï¼-ÁÛ¤-¾-DÞ¾-hÝ-wïzÅ-Ç+zÅ-ÁÛ¤-¾-¤Pº-DÞ¾-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-q-hP.ü zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅü hï-zŸÛm-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qÅ-¼×¤-hï¶-»Û-Ç+Ý-¤hÝm-¾-zT¼-mÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-fÞGÅ-ÇoP-hP-Mz-Bô¼-»ôP-zºÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GňÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་སྲུང་ཟུར་པ་༢༨༠ལྷག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎