¤ï-ºDô¼-¿U^-¾¤-ż-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û¼-GÝm-GÅz-±ß¾-¤fÞm-¤-vh-qü


2005.05.02

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-mÝz-zMãh-Gż-Çtï¾-Vïm-qôºÛ-¾Å-GŸÛºÛ-ºôG-º²âGÅ-Cæm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-Á¼-xôGÅ-Gô¼-¤ô-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-z¼-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-HÛ-¾¤-Mãm-hÝ-ºDï¾-zºÛ-zôh-¤Û-±ô¼-GÝm-GÅz-±ß¾-¤fÞm-vh-¤ïh-q-hP-ü ¾Å-GŸÛ-hïÅ-zôh-ˆÛ-¼P-º‚ãP-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-º±ï-Vïm-qô-GbôP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎