M¾-GTïÅ-hqº-zôºÛ-ZÛm-¤ôü


2007.04.30

matyr-day-200b.gif
q¼-hz¼-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-¼Þ-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-xÛ-¾ô- 1998 ¹-z- 4 ±ïÅ- 27 ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-¼Þ-zôh-¼P-z®m-HÛ-Vïh-hÝ-zôh-hôm-ºfz-¯ôh-q-fÞz-zÇem-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-Vïh-¼P-ÆôG-zbP-mÅ-¤Û-¾ô-hGÝ-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô¼-zôh-ˆÛ-M¾-GTïÅ-hqº-zô-ŸïÅ-qºÛ-ZÛm-¤ôºÛ-ÆâP-z¯ÛºÛ-¤²h-ÇKô-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅü

matyr-day-200a.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¾ô- 1998 ¹-z- 4 ±ïÅ- 27 ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-¼Þ-zôh-¼P-z®m-HÛ-Vïh-hÝ-zôh-hôm-ºfz-¯ôh-q-fÞz-zÇem-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-Vïh-hÝ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-zbP-mÅ-¾ô-hGÝ-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô¼-z=Ûm-XïÅ-im-hP.ü zôh-ˆÛ-M¾-GTïÅ-hqº-zôºÛ-ZÛm-¤ôºÛ-ÆâP-z¯ÛºÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-ŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-Gô-OÛ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎