º²¤-JÀÛP-Íñ²-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-‚Å-qü


2006.12.01
dhasa-aids-day-200.jpg
q¼-q-hôm-Iâz-lô-Xïü

{}ü üxÛ-¹- 12 ±ïÅ- 1 º²¤-JÀÛP-Íñ²-ZÛm-¤ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DP-mÅ-¤P-±ôGÅ-Fôh-Íñ²-ŸïÅ-qºÛ-¾ÞÅ-ºƒï¾-hP.ü ¾ÞÅ-ˆÛ-Vß-FG-ÅôGÅ-zMãh-ºGôÅ-qºÛ-ÍïT-Í»Û-¶Û-mh-ºzÞ-hP.ü mh-ºzÞ-hïÅ-zÇÀPÅ-qºÛ-zTôÅ-fzÅ-¤ïh-qºÛ-mh-GŸÛ-GZÛÅ-ÇSôm-ºGôG-ÅôGÅ-ˆÛ-Gô-dôGÅ-Çtï¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

blykupee-aids-day-200.jpg
q¼-q-qj¨-hPôÅ-Iâzü

{}ü üxÛ-¹- 12 ±ïÅ- 1 ZÛm-mÛ-º²¤-JÀÛP-Íñ²-ZÛm-¤ô-»Ûm-ÇezÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DP-mÅ-¾¤-Çeôm-GmP-z-¿e¼ü M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ï-¾-;Ý-qÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hÝ-Å-GmÅ-ºyôh-zÇeïm-Ǩm-DP-hP.ü Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-hP.ü zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-GÅÞ¤-mÅ-¤Û-¤P-Fôh-zTôÅ-fzÅ-¤ïh-qºÛ-Íñ²-mh-GŸÛºÛ-Gô-dôGÅ-Çtï¾-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtï¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hÝ-Å-GmÅ-zhï-hôm-¾Å-DÞPÅ-hP.ü Å-GmÅ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ÅôGÅ-mÅ-¤Û-¤P-Fôh-º²¤-JÀÛP-Íñ²-ZÛm-¤ô-hP-ÇezÅ-zÇeàm-mÅ-zTôÅ-fzÅ-¤ïh-qºÛ-Íñ²-mh-GŸÛºÛ-Pô-vôh-hP-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-Gô-dôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎