º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-HÛ-ZÛm-¤ôü


2007.04.09

nep-whd-200.gif
q¼-q-Gż-ºGôh-q->Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 4 ±ïÅ- 7 ZÛm-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-HÛ-ZÛm-¤ô-ºDï¾-z¼-zdïm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-¾¤-Çeôm-ºôG-z¾-»Þ¾-DÞ¾-HÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-ZÛm-¤ô-hï-ºyôh-zÇeïm-GmP-xôGÅ-fôG-zIô-JÀïP-GmP-mÅ-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-zdm-¾GÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-zbP-z¼-GÅm-¼ôGÅüü

bylakupee-whd-200.gif
q¼-q-Gż-ºGôh-qj¨-hPôÅ-Iâzü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ï¾-;ôz-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-G®ôÅ-GŸÛÅ-VGÅ-DG-¿SºÛ-mP-Å-GmÅ-zôh-GŸÝP-ºyôh-zÇeïm-HÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh-ºôG-Å-GmÅ-Åô-ÅôºÛ-¤P-±ôGÅ-¾-ºyôh-zÇeïm-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾Å-ºGݾ-hP.ü ¤P-±ôGÅ-mÅ-¼P-¼P-Åô-ÅôºÛ-Dô¼-»ÞG-G®¼-z¸ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-zMãh-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-HÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-Íñ²-ÅôGÅ-º±z-VïºÛ-ºGôÅ-mh-fôG-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-zMãh-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-HÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-jË-¼¤-Å-¾-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎