GÝ-¼ÞºÛ-Ç+Ý-zŸïPÅ-Mã¼-h¤-zOGÅü


2007.08.24

gururinpoche-tsopema-200.gif
¤±ô-qj¨ºÛ-GÝ-¼ÞºÛ-Ç+Ýü q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-zôh-Á¼-xôGÅ-D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛÅ-DÞ¾-hï¼-GÝ-¼Þ-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-ºi-zŸïPÅ-Mã-hP.ü M-GŸÝP-GÛ-VôG-¤Vm-¤ïh-q¼-«å¼-GmÅ-hP-fïG-Vïm-GÅô-¢ôP-GÛ-Çkô¤-q-zÇÀP-Mã-ÅôGÅ-‚-¤Û-VôG-qºÛ-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-ÁïÅ-dôGÅ-»ôh-qºÛ-¤Û-Ço¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎