„À-væ¾-PôÅ-º²Ûm-HÛ-FÛ¤Å-¾-Pô-Lô¾ü


2007.09.20

tulku-rule-protest-200.gif
q¼-q-hôm-Iâz-lô-Xïü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-zMãh-mP-zÇem-HÛ-„À-væ¾-»P-ÆÛh-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-xôGÅ-fh-ˆÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-hï¼ü zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-DÞ¾-HÛ-hGôm-q-IÔ-±P-DG-GÛ-IÔ-z®ßm-n¤Å-mÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-z¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎