¾ôm-^ôm-hÝ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2005.11.09
protest-in-london-150.jpg
¾ôm-^ôm-zô-¼Û^-GŸôm-mÝü

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-M¾-¤ô-Íï-¾Û-²Û-Ç~ïf-GZÛÅ-q-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-fºô-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-¿e¼-Èà-TÛm-fºô-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-hÝ-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Ç+zÅ-ÇS¼-hP-¤Û-ºi-zºÛ-h‚Ûm-WÛºÛ-GŸÝP-mÅ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ô¼-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚ïh-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-GmP-z-hP.ü zôh-¤Û-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ÁÝGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎