Å-¤±¤Å-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-¾-Pô-Lô¾ü


2007.04.23

sino-indian-border-talk-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-bºÛ-qÛ-Gôºô-M-G¼-HÛ-M¾-ż-M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-Å-¤±¤Å-fôG-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-zTß-q-GmP-Iâz-q-ÇezÅ-zÇeàm-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh-ˆÛÅ-IôÅ-¤ô¾-hï¼-PôÅ-¾ïm-¤ïh-qºÛ-n¤-ºHã¼-¤±ôm-qºÛ-Vïh-Pô-Lô¾-HÛ-Ç+h-ºzôh-ÁÝGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-¿kÛ-¾ÛºÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎