D-ƒ¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-¾-Pô-Lô¾ü


2007.12.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

pla-monk-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üZï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-Á¼-xôGÅ-DÞ¾-HÛ-¤Û-¤P-Fôh-hÝ- D-ƒ¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-hP-bØ-¾ºÛ-¼Þ-±ôGÅ-¾-Pô-Lô¾-¸ï¼-qºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-qºÛ-Fôh-Çtï¾-ºGô-±ßGÅ-hÝÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-mÅ-PôÅ-¾ïm-¤-‚Å-q¼-hGôm-q-mÅ-xÛ¼-fôm-q¼-zdïm-hGï-ºhÝm-q-±ôºÛ-w-¤-Çtäm-¤Vïh-ÅôGÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hP-ZïÅ-zlÝP-iG-qô-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎