M-mG-GŸÝP-±z-ˆÛ-M¾-ÇKôºÛ-mP-Pô-Lô¾ü


2007.10.10

india-chinese-embassy-200c.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 10 ±ïÅ- 10 ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-DG-TÛG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-V¼-væ¾-Ç+Ý-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-xôGÅ-ˆÛ-fh-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-q¼-PôÅ-¾ïm-¤ïh-q-¤±ôm-‚ïh-hÝ-¿kÛ-¾Û-¼Þ-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-ˆÛ-M¾-ÇKôºÛ-mP-hÝ-º²â¾-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-Ç+zÅ-¿kÛ-¾Û-Å-GmÅ-Zïm-dôG-qÅ-Pô-Lô¾-z-n¤Å-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚Å-mÅ-z®m-DP-hÝ-ZïÅ-zlÝP-iG-qô-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

chinese-embassy-india-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 10 ±ïÅ- 10 ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-DG-TÛG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-V¼-væ¾-Ç+Ý-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-xôGÅ-ˆÛ-fh-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-q¼-PôÅ-¾ïm-¤ïh-q-¤±ôm-‚ïh-hÝ-¿kÛ-¾Û-¼Þ-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-ˆÛ-M¾-ÇKôºÛ-mP-hÝ-º²â¾-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎