zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-GmÅ-ÇePÅü


2007.12.05

chinese-to-lhasa-1002.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üZï-V¼-mÝz-xôGÅ-mÅ-»Ûm-qºÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-DG-TÛG-zôh-mP-xôGÅ-zBôh-hÝ-ºIô-Ç+zÅ-DôP-n¤-qÅ-zôh-mP-M-¤Û-¼ÛGÅ-ºzô¼-Vï-GmÅ-Çtô-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ-zôh-¤Û-n¤Å-¼P-GÛ-»Þ¾-mP-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q-hP.ü M-¤Û-¼ÛGÅ-n¤Å-mÅ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-¤fôm-VßP-‚ïh-‚Å-q-hPôÅ-¤fôP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎