z;º-„Àôm-GÅÞ¤-uÛ-ºfÞÅ-mÅ-uÛ-¤ôÅü


2007.10.04

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-Zï-V¼-Gż-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚ãP-zºÛ-D-Ç+ôP-z;º-„Àôm-Gż-q-GÅÞm-HÛ-mP-mÅ-z;º-„Àôm-hq¾-º‚ô¼-±ï-¼ÛP-¤VôG-hP-ü z;º-„Àôm-ºƒôP-VßP-hPôÅ-Iâz-¤VôG-¾-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-z;º-¤ô¾-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

new-kalon-oath-200.gif
q¼-hzP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP.ü

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-º²Ûm-BôP-z;º-ÁG-Ç+zÅ-zTß-GÅÞ¤-qºÛ-z;º-„Àôm-Gż-q-D-Ç+ôP-zÇ+ô-zŸG-GmP-zºÛ-mP-mÅ-z;º-„Àôm-GZÛÅ-mÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-¤hÝm-mÅ-h¤-ºzÞ¾-¤²h-ÇKô-Iz-XïÅ-z;º-„Àôm-GZÛÅ-¾-¤²h-DÞ¼-hPôÅ-ÅÞ-Gbm-ºDï¾-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

paljor-tsering-150.jpg

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-hÝÅ-zŸÛ-qºÛ-Ç+zÅ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-z;º-„Àôm-GÅÞ¤-HÛ-ºôÅ-¤Û-ºhôm-GmP-¤²h-q¼-uÛ-ºfÞÅ-mÅ-uÛ-¤ôÅ-ˆÛ-z;º-ºFô¾-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎