Tï-mºï-¼Þ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zü


2007.09.06

tsam-protest-200.gif
q¼-hzP-Tï-mºï-ÇÀôz-±ôGÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-‡-¤Û¾-m-^ݺÛ-IôP-Eï¼-Tï-mºï-DÞ¾-HÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-Zï-V¼-IôP-Eï¼-mP-hÝ-M-mG-GÛ-Èô-;Û-¯ïh-¤ôºÛ-¼Þ-DG-¯ïh-ºIm-hÝ-»ôP-Ç+zÅ-¯ïh-fP-GÛ-mP-hÝ-zôh-hôm-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-z-hP-ü M-G¼-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-mP-iÛ¾-zOGÅ-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-ZÛ-M¾-¤±m-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎