M¾-uÛºÛ-Í-¤ºÛ-ZÛm-¤ôü


2007.05.14

mothers-day-cooking-twa-200.gif
q¼-q-hôm-Iâz-lô-Xïü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 5 ±ïÅ- 13 ¤¤-¾ô-¿e¼-xÛ-¹-¿S-qºÛ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤-GZÛÅ-q-hï-M¾-uÛºÛ-Í-¤ºÛ-ZÛm-¤ô¼-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Æô¾-»ôh-q-¿e¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-¤-»Þ¤-HÛ-z;º-iÛm-XïÅ-im-ŸÝÅ-q-hP.ü uÛ-±ôGÅ-Fôh-h¤¼-¸Å-ÇtôP-z-hP-h;¼-¸Å-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-qºÛ-Vïh-hÝ-DÞ¾-hÝ-IGÅ-Vï-zºÛ-¤-‚m-D-ÁÅ-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-¤P-±ôGÅ-¾-Á-¤ïh-ˆÛ-¸Å-¼ÛGÅ-z¸ô-xôGÅ-Pô-vôh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎