zÞh-¤ïh-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-¸z-¢ôP.ü


2007.12.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Íö-¼ô-wÛ¾-IôP-Eï¼-HÛ-mP-xÛ-¹- 12 ±ïÅ- 21 mÅ- 25 z¼-zôh-qºÛ-¤fô-¼Û¤-IÔ-DG-GÛ-mP-ÇÀôz-GZï¼-GmP-zŸÛm-qºÛ-zÞh-¤ïh-ZÛ-ÁÝ-¿ËG-¾-uÛ-±ôGÅ-mP-ºGm-DÞ¼-ºGô-ºFÛh-ˆÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-hzÞÅ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç~Û-±ï-¼ÛP-¾GÅ-hP-¸z-¢ôP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-zÞh-DG-TÛG-¾-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎