zÞïh-¾-GhÝG-¯çz-ˆÛ-‚-uôh-ºGôG-qºÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-¯Ûü


2005.11.28

{}ü üz®m-‚ô¾-mP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 25 ZÛm-M¾-uÛºÛ-zÞh-¤ïh-¾-GhÝG-¯çz-Vï-zºÛ-‚-uôh-ºGôG-qºÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-¯Û-ŸÝ-Ç+zÅ-zôh-mP-zÞh-¤ïh-±ô¼-yâ-GÝ-Bï-MãºÛ-¼P-hzP-¤ïh-q-ÅôGÅ-GhÝG-¯çz-¤m¼-GTôh-¥ôP-zŸÛm-q-hP.ü zôh-mP-GÛ-zÞh-¤ïh-±ôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-¾-ºzh-z¯ôm-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-¾-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎