GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ô^-ˆÛ-±ô^-Vïm- 13ü


2007.08.28

tyc-13th-meet-200.gif
q¼-q-hôm-Iâz-lô-Xïü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz®m-‚ô¾-mP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-Vï-ÁôÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ- 13 q-hï-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-l-ÇkïP-zôh-yâG-EÛ¤-ÇkïºÛ-zhï-BÛh-±ï-¼ÛP-±ôGÅ-mP-GmP-ºGô-±ßGÅ-»ôh-q-hP.ü ±ôGÅ-ºhݺÛ-Ç+zÅ-Zï-V¼-Çtï¾-zºÛ-¤Û-¤P-GÛ-¾Å-ºGݾ-Vïm-¤ôºÛ-Ç+ô¼-hP.ü ¾ô-ºDô¼-¾Å-zÇkô¤Å-hP-¯ÛÅ-Fü hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-hzÞÅ-Mãm-¾Å-Ç+zÅ- 13 HÛ-ºôÅ-GŸÛ-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-IôÅ-zÇkݼ-GmP-Mãm-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎