GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ô^-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ô^-¼ÛP-¾Þ^-ˆÛ-±ô^-ºhݼ-ŸÝ^-qü


2005.11.21
iusy-150.jpg
uÛ-±ô^-¼ÛP-¾Þ^-GŸôm-mÝü

{}ü üxÛ-¹- 11 ±ïÅ- 17 mÅ- 20 z¼-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-hP.ü ¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-IôÅ-Vôh-zMh-zŸG-fÞz-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-¿kÛ-¾ÛºÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-»ôhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎