zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hzÞ-z½‰ïÅ-mÅ-¾ô- 38 ºDô¼-zü


2007.10.08

tyc-on-middle-way-150.jpg
q¼-q-hôm-Iâz-lô-Xïü

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-mÛºÞ-»ô¼;-hP-mÛºÞ-W¼-ÅÛºÛ-Å-GmÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-z®m-‚ô¾-mP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-Vï-ÁôÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hzÞ-z½‰ïÅ-mÅ-¾ô- 38 ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ôºÛ-hÝÅ-Çeôm-ŸÛG-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-PG-VôÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎