z¾-»Þ¾-hÝ-xô^-zÇkô¤Å-±ô^-ºhÝü


2007.08.24

tyc-nepal-meeting-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Çoï-ºFÛh-qºÛ-ºôG-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-¤Û-¤P-GÛ-¤hÝm-zBôh-Vïm-qô-hP.ü zôh-¤Û-zTß-zŸÛ-mÅ-hÝÅ-z;G-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-xôGÅ-zÇkô¤Å-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;Ù/-¤m-^ݼ-GmP-»ôh-TÛP-ü fïPÅ-ºhÛºÛ-¾Å-ºGݾ-¾-¤Û-¤P-Fôh-„Àô-w¤-Bôm-zXôh-GmP-¤Dm-ºGº-»ôh-¾-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝ-¤Dm-»P-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎