GŸôm-mÝ-±ô^-qºÛ-»m-¾G-Gż-qü


2007.04.11

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞÅ-Mãm-¾Å-mÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-‡-¤Û¾-m-^Ý-¤Pº-ÇkïºÛ-bÛ¼-VÛ-IôPÅ-Eï¼-hÝ-»m-¾GÅ- 81 q-Gż-º²âGÅ-GmP-»ôh-q-hP.ü ¤²h-ÇKôºÛ-fôG-hzÞÅ-Mãm-¾Å-ˆÛ-±ôGÅ-GŸôm-„Àô-z¸P-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-mÅ-±ôGÅ-¤Û-Gż-q-n¤Å-¾-zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-Vïh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-¾¤-Çeôm-HÛ-z;º-ÇÀôz-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བྷེལ་ཇམ་གྱི་མི་སེར་ཡིན་པ་བོད་མི་ཞིག་བོད་ལ་གཉེན་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་ཧྲང་ཧེ་གནམ་ཐང་ནས་ཕྱིར་སློག་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎