M¾-uÛºÛ-±h-¿km-HÛ-»ÛG-G¸Þ^ü


2007.05.27

msp-unicode-workshop-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 6 ±ïÅ- 9 ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-‚P-xôGÅ-¤Pº-Çkï-¤Û-mÛ-Åô-‡ºÛ-M¾-źÛ-DÞ¾-HÛ-¤Û-mÛ-Åô-‡-Í-¼Û-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-¾ÞGÅ-GZÛÅ-wÞm-±ôGÅ-DP-uÛ-DP-zôh-GmÅ-Z¤Å-ŸÛz-q-hP-¯ÛÅ-ºDô¼-ºFâ¾-¾Å-q-FÛÅ-¶×-;¼-hP.ü »ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅ-GZÛÅ-mÅ-Å-GmÅ-zôh-¤Û-¿S-zTß-®¤-¾-¤»Û-;¼ô-Åôw‡-¶Ûm-^ôÅ-¶ÛÅ-‡-hP-M¾-uÛºÛ-±h-¿km-HÛ-zôh-»ÛG-»ÛG-G¸ÞGÅ-Pô-vôh-GmP-»ôh-ºhÝG

latse-it-workshop-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-mÛºÞ-»ô¼;-IôP-Eï¼-hÝ-»ôh-qºÛ-¾-¯ï-hïP-¼zÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-hqï-¤²ôh-DP-GÛ-Gô-OÛG-ºôG-xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 26 hP- 27 ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-¼ÛP-;¤-qÛ»Þ-‡¼-¼¤-¼ÛG-¤²ôh-¯ÛÅ-ºDô¼-HÛ-mP-hÝ-zïh-uôh-GTÛG-ºHã¼-fÞz-qºÛ-M¾-uÛºÛ-±h-¿km-HÛ-zôh-ˆÛ-»ÛG-G¸ÞGÅ-ˆÛ-fôG-¸z-¢ôP-ŸÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-PG-VôÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎