l-Å-zôh-EÛ¤-hzÞ-z½‰ïÅ-mÅ-¾ô- 47ü


2007.10.23

hhdl-tcv-46-200.gif
q¼-hzP-l-ÇeïP-zôh-EÛ¤ü

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 10 ±ïÅ- 23 ¼ïÅ-¤ÛG-h¤¼-HÛ-ZÛm-¤ô-l-ÇeïP-zôh-yâG-EÛ¤-Çkï-hzÞ-z½‰ïÅ-mÅ-¾ô-Pô- 47 ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-z;º-„Àôm-hP-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-Mãm-¾Åü zôh-GŸÝP-GÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-¿Ëm-DP-ü hï-zŸÛm-ºƒï¾-»ôh-M-G¼-hP-xÛ-M¾-HÛ-Ç+Ý-¤Iôm-Ghm-ŸÝÅ-fôG-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-z;º-ÁG-hP-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-m-GŸôm-Fôh-¥ô-µÅ-Z¾-f-Ez-Gh¾-ºIô-zºÛ-ÇSôm-ºGôG-GÛ-¾Å-hôm-¾-ÁÝGÅ-Çoôm-Mz-hGôÅ-qºÛ-z;º-ÇÀôz-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭར་གཏོང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎