&G&GôP-Å-¤VôG-¾-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-d^ü


2006.09.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G &G
rep-tashi-wangdi-200.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü

{}ü üxÛ-¹- 9 ±ïÅ- 13 ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Ç+Ý-±ï-GTÛG-GÛ-¼ÛP-M-zôh-h;º-½‰ôG-ŸÛ-zºÛ-fôG-Åï¾-fzÅ-hP.ü º²¤-JÀÛP-mP-ŸÛ-zhï-hP.VôÅ-¾ÞGÅ-hz¼-¤fÞm-zOÛ¾-Cæm-fzÅ-ÇÀh-ºzh-q-¿Ëôh-¤ïh-GmP-z¼-XïÅ-ÅÞ-»Û-¼P-ŸÝ-zºÛ-Vïh-hÝ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hzÞ¾-MãºÛ-uÛ-¤ôÅ-‚ãP-z¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-‚P-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-z;º-¸Þ¼-z=ÛÅ-hzP-ºhÝÅ-¤VôG-mÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-ºhÝGü

hhdl-pelosi-lantos-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 9 ±ïÅ- 13 ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-hGôP-iô-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-¤P-¤ôÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hzÞ¾-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ- ÍïT- Í×¼- 4562 ¾-Mz-Bô¼-ŸÝÅ-ÅôP.ü IôÅ-GŸÛ-ºhÛ-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-mP-Pô-vôh-GmP-Ç+zÅ-Í-¼ÛºÛ-;ï-¾Û-wô¼-mÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ-=ô¤-¾ïm-‡ôÅ-hP.ü mïm-ÅÛ-qï-¾ô-ÅÛü ¤ï-Åï-Tß-Åï®-»Û-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ-Ç~¼-mÛ-w¼ïP;ü Íô-È»Û-»ôºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ-^ï-mÛ¸-;Ý-ÅÛ-mÛT-ÅôGÅ-mÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-Vï-zÇeôh-Vïm-qºÛ-PP-Mz-Bô¼-HÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-ÅôP.ü Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hï-ÇSôm-wÞ¾-¸Ûm-qºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-mP-¤Û-¼ÛGÅ-¤fÞm-OÛ¾-hP-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-Vïh-xG-¾Å-GmP-¤Dm- Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-qô-Wô¼W-¶-ÁÛP-=ôm-hP.ü »ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-qôq-Wôºôm-qô¾-GZÛÅ-qü M-G¼-mP-hzÞ¾-ºwôP-¾-xG-¼ôGÅ-GmP-¤Dm-Í-¤-/-¼Û-Åü ¿Ëô-Íw-¼Û-;ºÛ-mP-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-¤Û-¼ÛGÅ-ºi-¤Z¤-Vïh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-mï¾-Åm-¤m-^ï-¾ü hï-zŸÛm-Íï-¾Û-¶Û-ž-ÅôGÅ-»Ûm-q-¼ïüü

envoy-lodi-gyari-200.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü

{}ü üGż-ºHã¼-hrh-Gb¤-HÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hzÞ¾-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-z-hï-mÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-GÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-GZÛÅ-;Å- &G &G&GôP-Å-¤VôG-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-Vïm-qô-GmP-z-¤±ôm-fÞz-qºÛ-Ç+ô¼- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-M-¼Û-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-Pô-vôh-GmP-z-mÅ-G»Þ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེའི་དཔོན་རིགས་ཚོར་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་སྙན་སེང་ཞུས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎