z¾-»Þ¾-zôh-GŸÝP-Çoï-¾ïm-DP.ü


2007.04.24

us-state-rep-in-nepal-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤Û-ºzô¼-hP-ü BzÅ-zTô¾ü hï-zŸÛm-GŸÛ-Çtô-ÅôGÅ-hP-ºƒï¾-»ôh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-¾Å-‚ïh-q-DG-TÛG-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-z-hP.ü zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-G¸ÛGÅ-ŸÛz-GmP-z¼-wïzÅ-Ç+zÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-»m-¾G-Çoï-¾ïm-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-z-hP-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-GŸÛÅ-ºGô-DG-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎