z¾-»Þ¾-mP-GÛ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾ü


2007.04.27

us-state-refugee-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¾Å-‚ïh-DG-TÛG-hP-ü z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-BzÅ-zTô¾-Çkï-±m-HÛ-¾Å-‚ïh-mÅ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ˆÛ-fôG-z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-z-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-GŸÛÅ-Çtô-‚ïh-MãºÛ-¾Å-ºV¼-¾-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-Ç+ô¼-hP.ü hï-zŸÛm-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z¼-¼ôGÅ-Bô¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎