µÅ-hÝG-ºiïÅ-qºÛ-Åô-Ǩmü


2007.05.25

chinese-toothpaste-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-M-mG-mÅ-mP-ºiïm-‚Å-qºÛ-Åô-Ǩm-DG-TÛG-GÛ-mP-hÝ-µÅ-hÝG-ºiïÅ-»ôh-q¼-zdïm-¿Ë-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-q-m-¤ºÛ-mP-¤Û-IPÅ-¿S-zTß-®¤-¾-ÆôG-Bôm-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-XïÅü Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mÅ-Åô-Ǩm-mP-ºiïm-‚ïh-Mãh-y¾-hÝ-z;º-ºGôG-‚Å-q-hP.ü Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-¸Å-¼ÛGÅ-hP-Ǩm-µÅ-hô-h¤-±m-qÅ-M-mG-mP-z¸ôÅ-qºÛ-Åô-Ǩm-DG-TÛG-GÛ-fôG-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-ºGô-±ßGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-PG-VôÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎