zôh-¼Û^-¾Å-¤ïh-ˆÛ-h;º-P¾ü


2007.04.06

unemployed-tibetans-200.gif
q¼-hzP-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ô^-qü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühïP-Ç+zÅ-zôh-mP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-ÇÀôz-IÔºÛ-mP-M-»ÛG-zïh-uôh-ÁÝGÅ-Vï-z-»ôh-q¼-zdïm-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-¾Å-¤ïh-ºE¤-qô¼-ºHã¼-¤Dm-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-ÅÞh-ÅÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-¿Ë-Å-G®ßG-¾G-DP-GÛ-IÔ-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-Ç+zÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎