&GôP-Å-¤VôG-ÅÎqïm-hÝ-VÛzÅ-zNå¼ü


2007.09.10
&G

&G

hhdl-casa-del-tibet-200c.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-ˆÛ-hzÞ-FÛÅ-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-ÅÎqïm-HÛ-IôP-Eï¼-ºz¼-Åï-¾ô-mºÛ-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-zôh-DP-GÛ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-qºÛ-Ç+zÅ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ô¼-¤W¾-D-hP-z;º-ÇÀôz-z=Ûm-z°¾-zºÛ-XïÅ-¤Dº-¾¤-zMãh-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-qô¼-Tß-GÙ¾-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

hhdl-casa-del-tibet-200b.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ÅÎqïm-HÛ-IôP-Eï¼-ºz¼-Åï-¾ô-mºÛ-mP-zôh-¤Û-hP-»Þ¾-¤Û-FÛ-GTÛG-¿ËG-®¤-¾-Åï¤Å-ˆÛ-ŸÛ-zhï-hP-ºƒï¾-zºÛ-Mãm-hÝ-zŤ-„Àô-GbôP-xôGÅ-ˆÛ-fôG-z;º-ÇÀôz-°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛÅ-Vïh-GbôP-ŸÝÅ-qºÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

hhdl-cataluna-spain-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ÅÎqïm-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-¤-¿eôÅ-q¼-;-‡-¾Þm-»-¼P-BôP-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-GŸôm-q-D-¼-^ô-¤VôG-mÅ-wïzÅ-zÅÞ-¸z-MÅ-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛÅ-Vïh-GbôP-ŸÝÅ-qºÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ÅÎqïm-mP-VÛzÅ-zNå¼-Ç+zÅ-ˆÛ-¤²h-ºV¼-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-ÅÎqïm-mP-»ôh-qºÛ-zôh-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-ŸzÅ-hzP-Vïm-¾GÅ-ÅÞ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎