¿Ë-ż-ºHã¼-z-Vïm-qô-xÛm-»ôh-qü


2006.09.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
prostitute-in-lhasa-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü ü¤ÛP-ºhôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-mÝz-xôGÅ-q-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-ŸÛG-¾ô-zTß-GÅÞ¤-XïÅ-zôh-mP-zB¼-hÝ-wïzÅ-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-hï-ÇS-DP-q-¤ïh-ż-DP-q-¤P-qô-Gż-MG-‚Å-»ôh-q-hP-Å-GmÅ-D-ÁÅ-M-¤ÛºÛ-IôP-Eï¼-¿e-zÞ¼-Hã¼-»ôh-TÛP.ü ¤Û-¼ÛGÅ-GŸÝP-¾¤-DÞ¾-hÝ-Ǩh-±ôP-¤-¤P-qô-»ôh-q-G¸ÛGÅ-±ß¾-‚ãP-qºÛ-Ç+ô¼-DôP-mÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-¿kÛ-¾ÛºÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ÅÞ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རབས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་སྟེ་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་བཞིན་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎