Gż-ºHã¼-¾Å-¼Û^-ˆÛ-¸z-¢ôP.ü


2007.04.19

media-workshop-200.gif
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-»ôh-qºÛ-D-z-h;¼-qô-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-ÆÛh-ŸÝ-DP-hï-zŸÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-»ôPÅ-¤P-G®ôºÛ-fïzÅ-¯-DP-GÛ-¼ôGÅ-Bô¼-ºôG-Gż-º²âGÅ-GmP-mÅ-¾ô-zŸÛ-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-±ôh-hP-zÇeàm-mÅ-±ôGÅ-q-hïÅ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-Fôh-hÝ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛ-¾Å-ºGm-hP-ü Gż-ºHã¼-HÛ-¾Å-¼ÛGÅ-»¼-MÅ-GbôP-xôGÅ-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-»ôh-q-hP.ü ¸z-¢ôP-fôG-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ-fÞz-zÇem-zŤ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-z;º-ÇÀôz-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-l-¼¤-Å-¾-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎