qï-TÛm-¯ïh-ºIm-¾-Pô-Lô¾ü


2007.05.21

no-olympics-in-china-150.jpg
Iô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿e-dô^-±ô^-qü

{}ü üxÛ-¹- 5 ±ïÅ- 20 ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q- GŸôm-BïÅ-zôh-¼P-hzP-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-q-ŸïÅ-qÅ-xÛ-¾ô- 2008 ¾ô¼-M¾-uÛºÛ-M¾-Dz-DG-mÅ-qï-TÛm-Íô-¾Û¤-qÛ;Å-¯ïh-ºIm-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-¤Û-GmP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-hP.ü zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hGôÅ-qü hï-zŸÛm-M-mG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-Í-¼Þ-a-T¾-¤Pº-DÞ¾-hÝ-z®m-º²â¾-‚Å-q¼-Pô-Lô¾-¤±ôm-‚ïh-hÝ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-ŸÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎