hÝÅ-¼zÅ-Zï¼-GTÛG-qºÛ-VôÅ-qü


2007.05.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

lobsang-norbu-shastri-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gmh-hôm-JÀïP-¤ô¾-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-ü &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-»P-mÅ-»P-hÝ-zôh-qºÛ-GŸôm-BïÅ-±ôÅ-hÝÅ-¼zÅ-Zï¼-GTÛG-G¤-¼ÛG-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-ºƒPÅ-qºÛ-VôÅ-q-Çeïü zIô-JÀïP-hP-hrh-ŸÛz-ˆÛ-fôG-mÅ-mP-VôÅ-¾-zÇÀz-q-ÇÀôz-GZï¼-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-wïzÅ-q-¿e¼-¾ï-±m-G®ô-BôP-z-Ç+¾-¿km-„Àô-IôÅ-¾GÅ-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-GÅÞP-zNå¼-hGï-zÁïÅ-lô-Xï-hI-ºhݾ-¾GÅ-hP-ü ¶×-a-zôh-ˆÛ-VôÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-O-zNå¼-hP-Z¤Å-GÅôºÛ-Çkï-±m-HÛ-ºGm-º²Ûm-„Àô-z¸P-mô¼-zÞ-ÁÙÇœÛÚ-¾GÅ-¿Ëm-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎