ཨར་ཨེསཨེས།

གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།


ང་ཚོའི་གནས་འཕྲིན་དྲ་བའི་ཐོག་གི་གསར་འགྱུར་གྱི་འགོ་བརྗོད་གསར་ཤོས་རྣམས་འཕྲལ་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ལེན་ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་གི་གསར་འགྱུར་རྣམས་གཟིགས་པའི་ཆེད་དུ་འཕྲུལ་ཆས་འདིའི་བརྒྱུད་ཐོག་འགོད་དགོས།

ཨར་ཨེས྄་ཨེས྄་མཐུན་འགྱུར་འཕྲུལ་ཆས།

གནས་འཕྲིན་དྲ་བའི་བརྒྱུད་ཨར་ཨེས྄་ཨེས྄་ནང་ཐོག་འགོད་པའི་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་གཤམ་འཁོད་དྲ་མཐུད་བརྒྱུད་འཕྲུལ་ཤས་ཕབ་ལེན་བྱ་དགོས། འཕྲུལ་ཆས་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དར་ཁྱབ་ཆེས་ཤོས་ཁག་ཅིག་ནི་

FeedDemon, Aggreg8, Radio Userland, NewzCrawler, NewsGator, Bloglines , My Yahoo!

ཕྱིའི་དྲ་གནས་ཀྱི་ནང་དོན་ཐོག་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་འཁུར་མེད།

མཆན། (1)
Share

མིང་འདོན་མེད་པའི་ཀློག་མཁན།

There isn't any comment for reading,what is the reason of the cause?

Sep 12, 2010 12:47 AM

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།