ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-mP-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-40ºÛ-mP-GÛ-Å-»ô¤-Vï-ÁôÅ-hï-Mz-»ôh-qü


2004-12-26
Share

{}ü üÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Å- W-;¼-‡- mÅ-Íï-Íïw-qÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-mP-ºGݾ-±h-ˆÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-ÁÛm-bà-Vï-zºÛ-Å-»ô¤-Mz-qºÛ-Aïm-HÛÅ-M-¤±ôºÛ-¡-½ÀzÅ-VïÅ-Vï¼-MÅ-bï- Íï-Áï-»ºÛ-¿Ëô-xôGÅ-hP- ¿Ëô-Á¼-¤Pº-DÞ¾-HÛ-»Þ¾-Iâ-¤P-qôºÛ-Eôm-¾-¤ÛºÛ-ÆôG-hP-Mã-hPôÅ-zTÅ-q¼-zŤ-»Þ¾-¾Å-ºhÅ-qºÛ-VG-ÇKô-±zÅ-Vïm-zbP-»ôh-q-¼ïh- GmÅ-±ß¾-ºhÛ-MP-ÆÛP-ŸÝ-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼- ¤Û-IPÅ-VÛG-FÛ-VÛG-ÇeôP-¿S-zM-®¤-Aïm-ºhÅ-xÛm-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-ÁÛ¼Û-¾P-;ºÛ-mP-¤Û-IPÅ- 4300 ¿ËG-ºhÅ-IôP-xÛm-qÅ-¤-¸h- ¤Û-IPÅ-Å-»-GTÛG-¿ËG-¼P-ZÛh-GmÅ-»Þ¾-mÅ-Å-GmÅ-¤fô-ż-GmÅ-ÇtôÅ-‚ïh-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-hP- M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-¾-Eôm-¤Û-IPÅ- 2606 ®¤-Aïm-¾¤-hÝ-ÅôP-z-hP- hï-hG-GÛ-DôPÅ-mÅ- ‡-¤Û¾-mº-iâ- ¤Pº-Çkï-Dô-mºÛ-mP-¤Û-IPÅ- 1567 ®¤-Aïm-ºhÅ-ÅôP-»ôh-q-¼ïh- ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-mP-¤Û-IPÅ- 4185 hP- fï-¾ïm^ºÛ-mP- 310 ¤¾ïÁÛ-»ºÛ-mP- 42 hP- hï-zŸÛm- Ç~P-¾-hïÁ-hP- ¤¾-lÛ¶-zTÅ-qºÛ-mP-¾ºP-¤Û-IPÅ-¤P-qô¼-VG-ÇKô-wôG-»ôh-q-¼ïh- Íï-Áï-»ºÛ-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-¾-¤Û-¤P-Eôm-Vïm-fôG-º‚ãP-zºÛ-Lôh-VGÅ-¥ôP-zŸÛm-qºÛ-hôm-Aïm-ºhÛºÛ-Ç+zÅ-Å-DÞ¾-hï-±ôºÛ-mP- m¤-Mãm-mÅ-¾Å-hôm-GZï¼-zŸÛm-q-hP- »P-m- »Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-¤Û-±ô¼-»P-Zïm-DºÛ-mP-¿ËàPÅ-»ôh-¤ïh-fh-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-z¿e-ŸÛz-¸z-mm-‚ïh-zŸÛm-q-»Ûm-q-¼ïh- Ç+zÅ-ºhÛºÛ-Å-»ô¤-hï-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô- 40ºÛ-mP-GÛ-Å-»ô¤-Vï-ÁôÅ-hï-»Ûm-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།