h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤- ¤×¼-GÙ-¼ï=- fïV-V¼-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GÛÅ-zôh-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-zŸÛm-q-hï-mÛ- ¾ô-MãÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-fï-±ô¤-ˆÛ-¼P-zŸÛm-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞPÅ-zü


2003-10-01
Share

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤- ¤×¼-GÙ-¼ï=- fïV-V¼-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GÛÅ-zôh-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-zŸÛm-q-hï-mÛ- ¾ô-MãÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-fï-±ô¤-ˆÛ-¼P-zŸÛm-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞPÅ-q-hP- »P-M-mG-GÛÅ-ºV¼-GŸÛ-¿km-qºÛ-fôG-mÅ-zôh-M¾-Dz-hP- ¼ÛGÅ-GŸÝP-¯-¤ïh-z¸ô-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-q-hï-hG-mÛ-VGÅ-»PÅ-GbôP-fÞz-fzÅ-¤ïh-q-»Ûm-ÇezÅ- M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-hôm-hÝ-Ç+h-ºzôh-GmP-hGôÅ-±ß¾-ÅôGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG ¿U¤-fïV-V¼-¤VôG-GÛÅ-zôh-hP-ºƒï¾-»ôh-ˆÛ-Gmh-hôm-ºhÛ-hG- DôP-GÛÅ-z¯¤Å-qºÛ- ºwô-ºHã¼-ºIô-zŸÛm-qºÛ-º²¤-JÀÛP-mP- GŸÝP-º²Ûm-BôPÅ-ÇePÅ-hP-fzÅ-‚ãÅ-zbôm-fzÅ-‚ãÅ-zbôm-fzÅ-ŸïÅ-qºÛ-xG-hïz-hïºÛ-mP-GÅÞPÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP- DôP-GÛÅ-zôh-ºhÛ-zŸÛm-hÝÅ-¼zÅ- 17 hP- 18 mP-M-mG-GÛ-ÆâP-BôzÅ-DÞ¾-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-q-GÅÞPÅ-q-hP- »Ûm-m-»P- hÝÅ-¼zÅ-zTß-iâG-qºÛ-mP- zôh-mP-M-mG-GÛ-hzP-ÁÝGÅ-¤ÛP-®¤-¾Å-¿ËG-¤ïh-q-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ¿ËG-q¼-hÝ- 1912 mÅ- 1951 z¼-zôh-hï-zŸÛm-¼P-z®m-HÛ-M¾-Dz-¿e-zÞ¼-GmÅ-»ôh-q-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤-fïV-V¼-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-¤Û-ºzô¼-Vïm-GmÅ-Çtô-‚ïh-Çeï- zôh-mP-zôh-¤Û-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ŸÛG-bà-ºHã¼-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ˆÛ-zMãh-¾¤-HÛ-fôG-mÅ- zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-hï-Åï¾-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hï¼- ¾¤-¿ËôPÅ-¤-»ôP-zºÛ-fÞGÅ-¼ï-»ôh-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG zôh-hP-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-DôP-GÛ-xG-hïz-hïºÛ-ÁôGÅ-IPÅ- 172 mÅ- 173 z¼-Gž-»ôh-TÛP- GŸÛ-¯-xG-hïz-hï-ÇS-¾ô-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-mP-fôm-¸Ûm-m-»P- Í-¼ÛºÛ-mP-ºhÛ-¾ô-GŸÛ-mÅ-hq¼-zCæm-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- ¿U¤-fïV-V¼-¤VôG-mÛ-xÛ-¾ô- 1925 ¾ô¼-ºFâPÅ-ÁÛP-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-hÝ-ºôÅ-ÁôG-fïPÅ-¤-GÅÞ¤-zÇeàh-¤¼-fôz-Çeï- xÛ-¾ô- 1979 mÅ- 90 f¤-q-z¼-ÆÛh-„Àôm-HÛ-¤²h-ºDÞ¼-zŸïÅ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།