Á¼-bÛ-¤Þ¼-HÛ-M¾-Dz-º²âGÅ-zCæm-HÛ-¾Å-GŸÛºÛ-mP-xÛ-M¾-HÛ-¤-¯-º²âGÅ-ºWôG-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-qü


2003-10-01
Share

{}ü üxÛ-¾ô- 1999 ¾ô¼-ÍÛm-iô-aï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-ºôm-mÅ-Á¼-bÛ-¤Þ¼-¾-¼P-z®m-fôz-qºÛ-XïÅ- »Þ¾-hïºÛ-mP-h¤PÅ-G®ô-¼P-±ßGÅ-¿km-q-ŸÛG-º²âGÅ-fzÅ-hP-hzÞ¾-wôPÅ-GÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-M¾-Dz-º²âGÅ-zCæm-xÛ¼-GŸÛ-¯ºÛ-¾Å-DP-DG-mP-xÛ-M¾-HÛ-¤-¯-º²âGÅ-ºWôG-È-TP-hGôÅ-G¾-Vïm-qô-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼- Á¼-bÛ-¤Þ¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- Á-a-a-GÝÅÛ-¤ºô- D-Å-ÅÛP-GÙ-qô¼-mP-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-z¸ô-IºÛ-ºGô-FÛh-±ôºÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-fôG-GÅÞP-zŸG Á-a-a-GÝÅÛ-¤ºô-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-hôm- GŸÝP-ÇtôÅ-G®P-ŸÛG-º²âGÅ-Mã-hP- ¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-¯-¤ïh-z¸ô-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-mÝÅ-¿km-¾G-zÇe¼-‚-Mã- uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-BôzÅ-fÞz-qºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-Gż-z¸ô-‚-Mã-hï-±ô-mÛ-M¾-Dz-º²âGÅ-zCæm-fh-Ç+z-zz-GhôP-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Gmh-hôm-D-±-hGôÅ-GbàGÅ-hï-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG »P-ÆÛh-º²Ûm- GÝÅÛ-¤ºô-¤VôG-mÅ- hï-ÇSôm-Á¼-bÛ-¤Þ¼-mP-iG-ºfz-¤Dm-±ôÅ-»Þ¾-HÛ-GŸÛ-¯ºÛ-V-Aïm-DG-¯-¤ïh-Gbô¼-GÁÛG-zbP-z-hï-±ô-hïP-ÅP-ÇÀ¼-GÅô-fÞz-fzÅ-ˆÛ-ºzh-z¯ôm-ŸÝ-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼- xÛ-M¾-HÛ-¤-¯-º²âGÅ-¤Dm-±ôÅ-Á¼-bÛ-¤Þ¼-mP-z¸ô-I-hP-±ôP-¾Å-GÛ-Gô-Ç+zÅ-Gż-º±ô¾-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-GmP-ºhÝG- Á¼-bÛ-¤Þ¼-mP-lô-Çoݤ-hP-¼P-zŸÛm-Åô¾-½ÀP-GÛ-º‚ãP-DÞPÅ-È-TP-ºz¾-qô-»ôh-mºP-h-¿e-lô-Çoݤ-¤PôG-ºhôm-HÛ-¾Å-GŸÛ-ºGô-º²âGÅ-GmP-fÞz-¤ïh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།