º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-VïÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-¾-ºz¼-¤ºÛ-mP-h¤PÅ-G®ô-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-fzÅ-ˆÛ-¼ôG-¼¤-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-zü


2003-10-01
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-»ÛG-Vïm-¤ô- ;ô-wÛ- Í-mm-¤VôG-mÅ-M¾-±ôGÅ-hP-M¾-uÛºÛ-»Þ¾-DG-±ô¼-xÛ-¾ô- 2006 ¤±¤Å-ÅÞ-ºz¼-¤ºÛ-mP-h¤PÅ-G®ô-ÇÀ¼-GÅô-fÞz-fz-ˆÛ-Mz-Bô¼-¤Z¤-¼Þz-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-ŸÝÅ-GmP-ºhÝG ;ô-wÛ-Í-mm-¤VôG-GÛÅ-D-Å-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¾ô-ºDô¼-±ôGÅ-Vïm-fôG- ljm-fô-ŸÛG-ljm-Oôm-ŸÝÅ-GmP-Ç+zÅ- ºz¼-¤ºÛ-mP-M¾-»ôPÅ-ºIÛG-ºWGÅ-hP-h¤PÅ-G®ô-ÇÀ¼-GÅôºÛ-fh-h-z¼-Iâz-ºƒÅ-hôm-ǨÛm-Åôm-q-‚ãP-¤ïh-mºP- ¤ÛG-ÇS¼-ŸÛ-ºIÛG-GÛ-IôÅ-¼Û¤-hï-hôm-ºEô¾-»ôP-zºÛ-¼ï-z-TßP-¸h-TÛG-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG DôP-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-¾- º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-ºôG-zŸG-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-zºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤- ÍôP-Åm-ÅÞ-TÛ-hP-xG-£ï¾-±ô-ºy¾-hÝ-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-Mã-hP- DôP-n¤-qºÛ-¿Ëm-IôÅ-¤ô¾-hôm-wm-¿km-q-ŸÛG-GmP-hGôÅ-qºÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-ºhÝG hïºÛ-z¼-m-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºz¼-¤ºÛ-mP-Vïh-GbôP-GmP-zºÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ¼-²-¾Û- ÍÛÅÛ-¤ï¾- D-Å-»Þ¾-hï¼-wïzÅ-º‚ô¼-HÛÅ- ºz¼-¤ºÛ-Ám-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-Çkï-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô- ;Ým-bàm-Íô- hP-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-±ôºÛ-hzÞ-FÛh-GŸm-hP-¤W¾-ºyh-z;º-¤ô¾-GmP-ºhÝG- h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ¼-²-¾ÛÅ-hï-¼ÛP-ºz¼-¤ºÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-¿Ëm-hÝ-M¾-»ôPÅ-ŸÛ-ºIÛG-GÛ-z;º-¤ô¾-zB¼-GÅô-hP-ÍôP-Åm-ÅÞ-TÛºÛ-JÀôh-z=ô¾-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-XïÅ- z¸P-z®ôm-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºôG-ŸÝGÅ-»ôh-qºÛ-¿U¤-ÍôP-Åm-ÅÞ-TÛ-hP-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།