M-mG-mP-M¾-hôm-hÝÅ-Vïm-HÛ-zhÝm-GTÛG-hGÝP-Åï-ºGô-±ßGÅ-q-hP-¾Å-;-Áô¼-zºÛ-¤Û-GTÛG-GÛÅ-¼P-¾ÞÅ-¾-¤ï-Çt¼-mÅ-¼P-ÁÛ-MG-fzÅ-‚Å-qü


2003-10-01
Share

{}ü ühï-¼ÛP-ÇS-iô-M-mG-GÛ-GmP-zhï-ÇKô-¤ô-Vï-fP-Vïm-hÝ-¾Å-;-Áô¼-zºÛ-M-¼ÛGÅ- »P- qÛm-ŸïÅ-q-hïÅ-¼P-¾ÞÅ-¾-¤ï-Çt¼-mÅ-¼P-ÁÛ-MG-fzÅ-‚Å-»ôh-q-hP- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm- Èà-TÛP-fºô-»ÛÅ- M¾-hôm-hÝÅ-Vïm-HÛ-zhÝm-GTÛG-GÛ-hGÝP-ÅïP-ºGô-º²âGÅ-ZÛm- M-mG-GÛ-Vz-ÆÛh-mP-¤P-±ôGÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-±h-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-ºhÝG M-mG-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-z®ßGÅ-mÅ-¾ô-Pô- 54 ºDô¼-zºÛ-M¾-hôm-HÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-z¼-hï-¼ÛP-M¾-Å-qï-TÛP-mP-GÛ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-Vï-fP-Vïm-hÝ-¤Û-h¤PÅ-ÇeôP-yG-¤P-qô-ºhÝÅ-»ôh-q-hP- hï-G¼-»ôh-qºÛ-¤ÛG-¤fôP-hqP-qô-ŸÛG-mÅ- ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- TP-²ï-¤Ûm-ˆP-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-HÛ-M¾-ÇKôºÛ-Zï-ºFÛÅ-¤ºô-¯ï-fÞP-GÛ-ºi-q¼-»ôh-ż-h¤ÛGÅ-zž-ºIâ¾-ºDô¼-ŸÛG-mP-mÅ-xÛ¼-fôm-GmP-z-¤fôP-ºhÝG- hï-zŸÛm-D-Å-qï-TÛP-¤Û-h¤PÅ-±ôGÅ-DP-Vïm-¤ôºÛ-mP-M¾-hôm-ZÛm-¤ôºÛ-ÇS-mÝz-HÛ-GÅô¾-Çeôm-fôG- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ¶ïm- T- qºô-»ÛÅ-M-mG-mP-GÛ-hzÞ¾-xãGÅ-ˆÛ-z¼-Eh-Ç+ô¼-uÛ¼-ÇePÅ-ºIï¾-zÁh-GmP-»ôh-mºP- zTôÅ-Nå¼-Gż-q-GbôP-xôGÅ-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-Ez-Vïm-qô-GmP-¤ïh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-ÆÛh-º²Ûm- Èà-TÛP-fºôÅ- Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmh-hôm-mP-¤P-±ôGÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-GmP-Mã-hP- FÛ¤Å-hP-¤fÞm-qºÛ-ÇKô-mÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-hP-hô-h¤- ¿e-dôGÅ-hP-fG-GTôh-‚ïh-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-fôz-fP-ºGm-ÆâP-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།