z¾-»Þ¾-HÛ-iG-qôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ŸÛG-GÛÅ- ¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-¤Û-IPÅ- 300 f¤-q-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-Ç+ô¼-GÅÞP-qü


2003-10-01
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-iG-qôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ŸÛG-GÛÅ-GŸÝP-hP-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-mÅ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-¤Û-IPÅ- 300 f¤-q-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-Ç+ô¼-GÅÞP-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-z¾-»Þ¾-HÛ-iG-qôºÛ-hqÞP-h¤G-GÛ-h¤G-hqôm- lÛ-q;- GÝ-¼ÞP-»ÛÅ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-mÅ-xÛ¼-ºfïm-GmP-XïÅ-Hïm-¾ôG-q-IPÅ- 300 »Û-±ï-ÆôG-Áô¼-z-hP- IPÅ-±h-hï-¾Å-ºL¾-z¼-©Å-Bôm-wôG-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG- »P-DôP-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-hÝÅ-Ç+zÅ-hïºÛ-mP-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-h¤G-¤Û- 29 »Û-±ï-ÆôG-hP-h¤G-¤Û- 58 ¾-©Å-Bôm-Áô¼-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG- »P-GôP-ŸÝÅ-h¤G-hqôm- GÝ-¼ÞP-ŸïÅ-qÅ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-n¤Å-¾-HôP-GÝm-Vïm-qô-wôG-q-hP- DôP-±ôºÛ-mÝÅ-q-VïÅ-Z¤Å-»ôh-Ç+ô¼-hP- DôP-±ôÅ-¤Û-¤P-GÛ-hPôÅ-XÅ-Gbô¼-Bôm-zbP-z-¤-¸h-yâ-Gݼ-»P-ÆôG-Bôm-zbP-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG- »P-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-ºFÛh- q×¼-Vml- ŸïÅ-qÅ-»Þ¾-HÛ- lï-Å-ÍÛm- ŸïÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-hï-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-MãºÛ-Vïh-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-PôÅ-mÅ-w¼-Lô¾-‚ïh-Mã-hï-xÛ-±ïÅ- 2 mÅ- 10 hz¼-z¼-¤±¤Å-zŸG-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG- z¾-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-hP-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-hz¼-HÛ-ŸÛ-¤ô¾-fïPÅ-GÅÞ¤-q-hï-xÛ-¹- 8 qºÛ-±ïÅ- 27 ZÛm-¤±¤Å-ºWôG-‚ãP-z-hP-Ç+zÅ-hï¼-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-fôG-zNå¼-zTôÅ-GbôP-hGôÅ-ºhÝm-hï¼-DÅ-¾ïm-¤-GmP-ÇezÅ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-ŸÛ-¤ô¾-mÅ-xÛ¼-ºfïm-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།