M-»ÛG-hÝÅ-hïz-ŸÛG-mP-hïP-Ç+zÅ-M-¼ÛGÅ-ˆÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-zôh-zMãh-mP-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-h¼-Çtï¾-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-qü


2003-10-01
Share

{}ü ühï-»P-Í-¼ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-ºhôm-Çtï¾-GmP-zºÛ-M-»ÛG-hÝÅ-hïz- ¾ôºÛ-¶m- ÁÛ-®P- ŸïÅ-qºÛ-ºhôm-fïPÅ-ºhÛºÛ-mP-zôh-zMãh-mP-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-Çeï-M-mG-hP-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»- fï-¶m- ÈôP-;ôP- hï-zŸÛm-mÝz-xôGÅ-»Þ¾-DG-GÛ-M-¼ÛGÅ-uÛ-±ôGÅ-mP-h¼-Çtï¾-ºIô-ÇePÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- »P-GôP-ŸÝÅ-hÝÅ-hïz-hïºÛ-mP-M-¼ÛGÅ-mP-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-7uÛ-mô¼7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-GÅÞP-VôÅ-ŸÝ-z¼-zT¼-¤Dm-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-q-hP- hqï-¤±ôm-hÝ-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹- 8 qºÛ-mP- ÅÛP-GÙ-qô¼-hP-fï-¶m-HÛ-M-¼ÛGÅ-zM-yG-ºGº-ÁÅ-M-G¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-Vïh-¤PGÅ-GÅÞP-VôÅ-ŸÝ-z¼-zT¼-»ôh-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།