Í-¼ÛºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-ŸÛG-mP-zôh-¼P-hzP-Vïh-ÇÀôz-yâG-GÛ-Çkï-±m-Gż-q-ŸÛG-hzÞ-º²âGÅ-GmP-fÞz-qü


2003-10-01
Share

{}ü ühï-»P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hzÞÅ-xôGÅ-¤Pº-Çkï- ÍÛm-iÛ-»-a- mP-GÛ- q×¼-iâ- »Þ-aÛ-¶¼-ÅÛ-=Û-ŸïÅ-qºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-mP-ÇÀôz-yâG- ¤ÍÛ¾ÅÛ-ÅÛ=ï-¼ï=- ŸïÅ-q-hP- Íï-¤ïa-i-qÛÍïG-²- Íï-¾Û-²-Ç~ïf-;ï¼ïP- zTÅ-qÅ-zôh-¼P-hzP-Vïh-ÇÀôz-yâG-GÛ-Çkï-±m-Gż-q-ŸÛG-hzÞ-º²âGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-VôÅ-¾ÞGÅ-ºi-¤Ûm-hP-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºi-¤Ûm-DôPÅ-mÅ-»Ûm-mºP-DôP-n¤-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ-GTÛG-»Ûm-q-¼ïh- hï-mÛ-zôh-¼P-hzP-Vïh-ºfz-¯ôh-GmP-Mã-hï-»Ûm-q-¼ïh- »P-GôP-ŸÝÅ-ÇÀôz-yâG-DôPÅ-mÅ- Íï-¤ïa-i-qÛÍïG-²- ŸïÅ-qÅ-Pô-±ôÅ-ÇÀôz-IôGÅ-n¤Å-¾-zôh-ˆÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-Ez-Çtï¾-‚Å-mÅ- ÇÀôz-yâG-GŸm-±ôÅ-P-±ôºÛ-±ô¼-ÇoP-hï-ÁïÅ-fÞz-q-z¸ô-Mã-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-P-±ô-Í-¼Û-z-n¤Å-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-Mã-mô¼-xãG-ÁôÅ-hP-¼P-hzP-Vï-ÁôÅ-»ôh-qºÛ-M¾-Dz-TÛG-mP-»ôh-ÇezÅ-P-±ôÅ-¤-‚Å-m-M¾-Dz-GŸm-DG-mP-‚ïh-fÞz-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG- »P-GôP-ŸÝÅ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-zôh-hôm-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-ŸÝGÅ-MãºÛ-Mã-¤±m-ºi-¤±ßPÅ-»ôh-q-hP- GTÛG-GÛÅ-DôP-zôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-zºÛ-qm-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôG-‚ãP-Ç+zÅ-hP- GŸm-ŸÛG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-z®ßm-¤-ŸÛG-M-mG-GÛÅ-z®ôm-DP-mP-zTßG-XïÅ-z®ßm-GÅïz-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-ÁïÅ-XïÅ-zôh-¼P-hzP-GÛ-¾Å-ºGݾ-ºhÛºÛ-mP-ŸÝGÅ-Ç+ô¼-GÅÞP-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།