zôh-ˆÛ-zÞïh-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-fïPÅ-GZÛÅ-qºÛ-mP-zÞïh-±ï-¼ÛP-BÛh-ŸÝ-z¼-¤²PÅ-¤ºÛ-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-»ôh-qü


2003-10-01
Share

{}ü üD-Å-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zôh-ˆÛ-zÞïh-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-fïPÅ-GZÛÅ-qºÛ-mP- zÞïh-±ï-¼ÛP-BÛh-ŸÝ-z¼-¤²PÅ-¤ºÛ-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-ÇSôm-MP-zOGÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- h-¼ïÅ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-fïPÅ-GZÛÅ-qºÛ-hPôÅ-GŸÛºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-zÞïh-±ï-¼ÛP-BÛh-¾GÅ-®¤-¾Å- GŸm-zÞïh-¤Z¤-GŸÝGÅ-GmP-¤Dm-¤-‚ãP-¿ezÅ- ±ï-¼ÛP-BÛh-¾-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-GŸÝGÅ-¤Û-hGôÅ-q¼-ºhï¤Å-¤fôm-GŸG- ¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-¾Å-ºGݾ-Gô-OÛGÅ-ŸÝ-¤Dm-„Àô-z¸P-hzP-M¾-¾GÅ-mÅ- h-¼ïÅ-ºIm-zÇkݼ-mP-zÞïh-GŸm-¤Z¤-zŸÝGÅ-‚ãP-¤Ûm-¾-¤-¿eôh-q¼-±ï-¼ÛP-BÛh-¾GÅ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤¼-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-z-mÛ-ÇtôzÅ--zÁÅ-¿km-q-»Ûm-Ç+ô¼-¤PGÅ- zXôh-ŸÝÅ-ºhÝG- ÇS-¾ô-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-fïPÅ-hP-qô-hïºÛ-mP- fôG-¤¼-zôh-qºÛ-zÞïh-9®¤-HÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-ˆÛ-ljm-ŸÝ-wÞ¾-»ôh-ºhÝG- »Ûm-mºP-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºhÛ-¼ÛGÅ-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-Æô¾-Mã-hP-¤fÞm-¤Ûm-hP-¿ËG-q¼-hÝ-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-GŸÛGÅ-qÅ- ¾Å-ºGݾ-¼ïm-qô-»Ûm-¤Ûm-ÅôGÅ-uÛ-±ôGÅ-mP-JÀïP-JÀôP-GP-®¤-‚ãP-¿ezÅ- hPôÅ-GŸÛºÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-Ç+zÅ-zÞïh-zŸÛ-¾Å-wïzÅ-fÞz-¤ïh-q-¼ïh- ¾Å-ºGݾ-Gô-OÛGÅ-ŸÝ-¤Dm-„Àô-z¸P-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛ-GÅÞPÅ-m- h-¼ïÅ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-fïPÅ-GZÛÅ-ºhÛºÛ-mP-hݺP- fôG-¤¼-ljm-ŸÝ-wÞ¾-¤Dm-zÞïh-10‚ãP-»ôh-ˆP- Mã-¤±m-Ço-±ôGÅ-¾-Aïm-qÅ-zÞïh-9¼Û¤-qÅ-xÛ¼-fïm-‚ïh-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།