M-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-Ím-l-¼-q¼-lïÁ-mP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-qÅ- uÛ-Ez-„Àôm-Vïm-¤VôG-z=ôPÅ-fzÅ-‚Å-»ôh-qü


2003-10-02
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï- Ím-l-¼- q¼-lïÁ- mP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-qÅ- uÛ-Ez-„Àôm-Vïm- Tm-l-¼º- Ç~-Ç~ä- mÍÛ-iâ- z=ôPÅ-fzÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm- bÛ-¼Þ-q-bÛ-ŸïÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-hÝ-‚ãP-zºÛ-iG-Lô¾-HÛ-hôm-Aïm-mP-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm- Tm-l-¼º- Ç~-Ç~ä- mÍÛ-iâ- hP-¤Pº-ÇkïºÛ-DÞ¾-¼ÛGÅ-„Àôm-Vïm- „ËÛ- GÙô-q¾-;Û¼ÛÁ-a- ¼ïi-iÛ- GZÛÅ-©Å-»ôh-q-hP- uÛ-Ez-„Àôm-Vïm- ȺÛ-l-¼-Ç~l-¾-Ǩm-zTôÅ-Vïh-Gm¤-fôG-wïzÅ-ŸÝ-GmP-ºhÝG- Å-ºôG-ºz¼-µÅ-GÅ-GbôP-HÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-mP-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û- ¼W-Áï-;¼- ¼ïi-iÛ- »P-©Å-bï- Tï-aºÛ-¾-Ǩm-zTôÅ-GmP-¤ÞÅ-»Ûm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།