M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¼-¾¤-mÅ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hP-ÇSôm-ºIôºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-¼ÞP-zôh-mP-h¤-iG-hP-z®m-Gmôm-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2003-10-02
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-M-mG-fôG-¾Å-hôm-Mãm-¾Å-±ôGÅ-VßP-GÛ-ºhÛ-¾ôºÛ-ljm-fôºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¼-¾¤-mÅ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hP-ÇSôm-ºIôºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-¼ÞP- zôh-mP-h¤-iG-hP-z®m-Gmôm-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-ºhÝG- xÛ-¾ô- 2002 ¾ô-¤WâG-hP- 2003 mP-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-M-mG-bà-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-zBôh-fÞz-q-hï-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-Gô¤-zIôh-ŸÛG-»Ûm-¼ÞP- zôh-¤Û-±ô¼-iG-Gmôm-hP-zôh-¤ÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¼P-hzP-¾-h¤-iG-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ- zôh-mP-M-¤Û-¼ÛGÅ-¤P-hÝ-xÛm-mÅ-GŸÝP-ºƒï¾-hq¾-º‚ô¼-HÛ-º²âGÅ-zCæm-VßP-±GÅ-¼ÛGÅ-GP-»ôh-q-hï-hG-ˆP-M-¼ÛGÅ-hï-hG-GÛ-Dï-wm-¤-GbôGÅ-zôh-¤Û-±ô¼-hï-®¤-wm-fôGÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- zôh-MºÛ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-zB¼-GÅô-fÞz-q-hïºÛ-fôG-mÅ-¤-ºôPÅ-q¼-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ô¼-Dï-wm-»ôP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-q-hP- Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-fïPÅ-GZÛÅ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-DG-TÛG-¾-wïzÅ-fÞz-q-hP- M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-wm-±ßm-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-fôG-Gô-zÇkݼ-GmP-fÞz-q-hï-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-Gô¤-zIôh-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GôP-ŸÝÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-M-mG-¾Å-hôm-Mãm-¾Å-±ôGÅ-VßP-GÛ-ºGm-º²Ûm- W×ôm- wôº¼-iï-HÛÅ-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q- Í-¼Ûm-z×-ÅÞ¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- h-¿eºÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-hPôÅ-ºƒï¾-ŸÛ-ºIÛG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-¤-»Ûm-»P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºƒï¾-¾¤-hï¼-z¯Û-ºWôG-hP-hPôÅ-º²Ûm-GmP-xôGÅ-hï¼- P-±ôÅ-Gmh-ºGG-Vïm-qô-z¯Û-GÛ-»ôh-TïÅ-DôP-GÛÅ-zB¼-hÝ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།