ÍÛ-¼G-GÛ-º²âGÅ-Cæm-ÇÀ¼-GÅôºÛ-Vïh-Í-¼ÛÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-mP-IôÅ-GŸÛ-Gż-q-ŸÛG-ºhôm-ºV¼-»ôh-qü


2003-10-02
Share

{}ü üÍÛ-¼G-GÛ-º²âGÅ-Cæm-ÇÀ¼-GÅôºÛ-Vïh- Í-¤Û-¼Û-;¼-º²¤-JÀÛP»Þ¾-Iâ-GŸm-HÛ-¤Û-Mã-GZÛÅ-;ºÛ-¼ôGÅ-¼¤-fôz-fzÅ-ÅÞ- Í-¤Û-¼Û-;Å-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-mP-IôÅ-GŸÛ-Gż-q-ŸÛG-ºhôm-ºV¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-M¾-±ôGÅ-mP-zTº-zŸÝGÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z- W×ôa- aï-GÙô¼ô-qôm=- »ÛÅ-GôP-ŸÝÅ-IôÅ-GŸÛºÛ-¸Ûm-ƒÛÅ-ÁÛG- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-mP- ¶Û-=ô- q-¶¼-ŸïÅ-h¤ÛGÅ-zž-ºôÅ-ºwïm-VôG-qºÛ-fôz-fP-»ôh-qºÛ-±ôGÅ-¤Û- h‚Ûm-WÛ-hP-M-mG- w×-¼mÅÛ- ¼-ÁÛ-»-»Þ¾-Iâ-zTÅ-hP- W¼-¤-aÛºÛ-Ç+Ý-±z-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-¾-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Çeôm-GmP-»ôh-q-hP- hï-ÇSºÛ-IôÅ-GŸÛ¼-ºHã¼-z-ym-zÞ-zbP-»ôh-m-»P- Í-¤Û-¼Û-;Å- ÍÛ-¼G-mP-hzP-zNå¼-‚ïh-¤ÞÅ-hï-¤±¤Å-ºWôG-G-hÝÅ-‚-Mã-»Ûm-¤Ûm-HÛ-hÝÅ-±ïÅ-Gž-Çeôm-GmP-¤ïh-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-IôÅ-GŸÛ-Gż-q-hïºÛ-mP-ºDôh-hôm-¾- Í-¼ÛÅ-ÍÛ-¼G-fôG-hzP-zNå¼-‚ïh-zŸÛm-q-hï-y¾-Åï¾-ŸÛG-»Ûm-q-hP- ÍÛ-¼G-¤Û-¤P-¼P-GÛÅ- ÍÛ-¼G-fôG-GŸÝP-º²Ûm-MãºÛ-ZÛm-¤ô-hï-¤HôGÅ-¥ã¼-»ôP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-¾- ÍÛ-¼G-¤Û-¤P-GÛÅ-hzP-º²Ûm-‚ïh-qºÛ-GŸÝP-º²Ûm-hï¼-M¾-uÛÅ-PôÅ-º²Ûm-¤-GmP-GÛ-z¼-hÝ- Í-¼ÛÅ-ÍÛ-¼G-fôG-¤Þ-¤fÞh-GŸÝP-º²Ûm-BôP-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-ºDôh-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།