‚P-;ô-¼Û-»Å- Íï-=ô-¤ÛD- ºzô¤-µÅ-z¸ô-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-Ez-zOGÅ-‚Å-»ôh-qü


2003-10-02
Share

{}ü ühï-¼ÛP-‚P-;ô-¼Û-»Å- Íï-=ô-¤ÛD- ºzô¤-µÅ-z¸ô-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-Ez-zOGÅ-‚Å-q-hïÅ- ;ô-¼Û-»ºÛ-xïh-JÀÛP-mP-hPPÅ-º±z-Wï-Vï¼-Hã¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GÅP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ- ‚P-;ô-¼Û-»Å-h-¿eºÛ-ºV¼-lݾ-ym-HÛ-ºzô¤-µÅ-GTÛG-hP-GZÛÅ-»ôh-¾ÞGÅ-zÁh-q-¾Å-¿ËG-q-GÅÞ¤-mÅ- iâG-z¼-»ôh-qºÛ-±ôh-hqGÅ-GmP-Çeï-fÞGÅ-º±z-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼- ‚P-;ô-¼Û-»Å-GôP-ŸÝÅ-Gž-zOGÅ-hï-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛÅ-hï-¼ÛP-zOGÅ-Gb¤-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-mP- Í-¤Û-¼Û-;Å-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-fôG-hI¼-º²Ûm-HÛ-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-qºÛ-Aïm-HÛÅ- ‚P-;ô-¼Û-»Å-¼P-ZÛh-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-ÇÀh-hÝ- lݾ-ym-¤±ôm-V-hP-ºzô¤-z¸ô-Cæm-HÛ-¾Å-GŸÛ¼-zB¼-¾ôG-zMz-mÅ- ºzô¤-µÅ-¿S-iâG-®¤-z¸ô-Cæm-fÞz-qºÛ- qÞ¾ô-=ô-mۻפ- ŸïÅ-qºÛ-µÅ-¢ô¼-ºhP-PïÅ-zŸÛm-q-»ôh-Ç+ô¼-ºDôh-»ôh-q-¼ïh- hï-ÇS-»Ûm-m- ‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-Cæm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-¤P-qô-zÁh-m-»P-h-¼ïÅ-ˆÛ-zOGÅ-Gb¤-hïÅ- ‚P-;ô-¼Û-»Å-qÞ¾ô-=ô-mۻפ-zïh-uôh-‚Å-mÅ- Zïm-±zÅ-Vï-zºÛ-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-Cæm-‚ïh-»ôh-q-¼-vôh-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- Í-¤Û-¼Û-;-hP-¤fÞm-xôGÅ-M¾-Dz-DG-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-¾Å-I-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-ˆÛ-»ôh-¼ÞP- Í-¤Û-¼Û-;Å-‚P-;ô-¼Û-»¼-iG-Lô¾-‚ïh-Mã-¤Ûm-qºÛ-VÛPÅ-»ÛG-zŸG-q-hP- hq¾-º‚ô¼-¼ôGÅ-Bôz-GmP-z- hï-zŸÛm-xÛ-ºƒï¾-ÇKô-¤ô-¤-xï-HÛ-z¼-hÝ- lݾ-ym-¤±ôm-VïºÛ-¾Å-I-Mãm-EôPÅ-‚-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-‚Å-;ô-¼Û-»Å-ÇkÛG-¼-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།